Loading

Research Topics

New research topics

 1. การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดพลาดของเครื่องจักรกลแบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์หลายประเภททำงานพร้อมกันและการประมวลผลสัญญาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
  The development of Real-Time Fault Diagnosis in Machine Operations through Simulteneous Multi-Sensors and Artificail Neural Network based Signal Processing
 2. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพสามมิติในระบบแมชชีนวิชั่น The development of Surface Roughness and Texture Characterizations through 3-Dimensional Image Processing in Machine Visions
 3. การสร้างตัวควบคุมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสมองกลฝังตัวบนบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเพื่อติดตามกำลังสูงสุดจากเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  (The Implementation of Embedded Artificial Neural Network Controller on DSP Board for Maximum Power Tracking in Solar power generation System)
 4. การพัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะตรวจวัดความแม่นตรงตรงของการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบด้วยสัญญาณอลวนและโครงข่ายประสาทเทียม
  (The development of Accuracy Measurement of Analog Circuits using Chaotic Signals and Artificial Neural Networks) 
 5. การพัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะเพื่อจำแนกและพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาไม่เป็นเชิงเส้นด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
  (The development of Intelligent Software for Classification and prediction of Nonlinear Time Series using Artificial Neural Networks) : นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมพยากรณ์ข้อมูล NeuroXL Predictor 4.0.2 ที่มีลักษณะคล้ายกับโครงงานนี้ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ที่นำมาใช้งานเชิงธุรกิจ อาจารย์คิดว่าหากสามารถพัฒนาให้มีต้นทุนต่ำและมีฟังก์ชั่นที่เหมาะสมต่อการใช้งานจะสามารถจดสิทธิบัตรเพื่อใช้ในธุรกิจที่ต้องการกการพยากรณ์ข้อมูลได้ดี เช่นธุรกิจประกันภัย
 6. การพัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะเพื่อวินิจฉัยภาพดิจิตอลทางชีวการแพทย์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
  (The development of Intelligent Software for Biomedical Image and Signal Processing using Artificial Neural Networks) นักศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการพฒนาโปรแกรมได้ที่ Image Processing Software for the PC และ paper และ paper ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โปรแกรมสำหรับคลีนิคที่วินิจฉัยโรคเฉพาะด้านหรือคลีนิคเสริมความงามได้ open-osuce image software
 7. การพัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะเพื่อการเข้ารหัสภาพดิจิตอลด้วยสัญญาณอลวนและโครงข่ายประสาทเทียม
  (The development of Intelligent Software for Image Encryption using Artificial Neural Networks): สามารถศึกษาแนวทางการพฒนาโปรแกรมได้ที่ Software หรือ Software 2 หรือ paper1 หรือ paper 2 
 8. การพัฒนาซอฟแวร์อัจฉริยะเพื่อระบบตรวจจับความผิดพลาดเชิงอุตสาหกรรม
  Intelligent Software for Integrity Industrial Mornitoring System

Past and current research topic

1. A Cost-Effective Automatic Temperature Control System Using Hybrid Fuzzy-PID Controller
 
Abstract — This paper presents an intelligent temperature control system that provides a fully automatic inverter air conditioning operation for a stable room temperature using hybrid fuzzy-PID controller. The system employs temperature sensors model DHT11 and Arduino microcontroller in order to obtain the temperature over awide area. The controllerprovides a control signal to VSDmodel VF-nC3 to control speed of the compressor motor.The experimental results show a fast and stable setting ofany specifically set temperatures comparing to theconventional commercial products. The proposed temperature control system offers a high reliability, stable temperature that applicable to the industrial plant.
2. A Smart Cost-Effective Real-Time Outdoor Car Parking Space Detection using Video Processing
 
Abstract — This paper presents a smart available parking lots detection system based on image processing technique. The system takes snapshot of the car park and using histogram normalization and blob analysis technique to    identify the available parking lots. The outcome will be shown by LEDs in real time. Ten of green and red LEDs will were arrange as the same position as the parking lots to show the validity of the parking lots. The proposed system  has both develop in software and hardware platform.
3. A Cost-Effective Radiopharmaceutical Dispenser with Real-Time Video Processing
 
Abstract — this paper presents the development of a cost-effective radiopharmaceutical dispenser with real-time video processing. Typically, a fully-automated radiopharmaceutical dispenser is expensive while a manual dispenser is harmful to operators due to radiation exposures. In the proposed system, the video camera sends the real-time video signals of the Fludeoxyglucos ([18F]-FDG) volume in a 5-ml syringe to a computer and the volume detection is subsequently performed through video processing using MATLAB Simulink. Air is slowly pushed through an extension tube from a 20-ml syringe to the [18F]-FDG vial until the 5-ml syringe is moved to reach the total [18F]-FDG required volume. The computer subsequently displays high-quality image for the operator that help a better vision of an amount of [18F]-FDG and therefore a one-time operation is sufficient. The proposed system offers a potential alternative to high-cost commercial radiopharmaceutical dispenser achieving a high  precision and reducing operator’s radiation exposure.
 
4. An Efficient MPPT Tracking Method using Optimimal RBF Neural Network for a DC-DC Boos  Converter Integrated with Photovoltaic Arrays
 
Abstract — This paper presents the Maximum Power Point Tracking (MPPT) method using optimal Radial Basis Function (RBF) neural network for a DC-DC boost converter integrated with photovoltaic arrays. The RBF neural networks employs Gaussian Functions in a hidden layer, and offers highly precised approximation of nonlinear continuous functions, particularly a solar cell systems that contains nonlinear voltage and currents based on the dynamically changed irradiation and temperatures. Optimizations are studied in terms of appropriate Gaussian functions, number of hidden layers, and learning characteristics. Simulations have been performed in a MABLAB Simulink through the use of a commercially available PV array model, i.e. a SunPower SPR-305-WHT model. The MPPT tracking are performed under irradiation variations between 50 W/m2 to 1,000W/m2 at and temperatures of 25oC. The RBF neural network enhanced control precision and response time compared to the perturbation-and-observation method, the incremental conductance method, and the multilayer perception networks.
5. The Implementation of Cost-Effective Data Acquisition System for Acoustic Emission Sensor  using Variable Gain Preamplifier and STM32F4  Microcontroller Interface
 
Abstract — this paper presents the Data Acquisition (DAQ) system that particularly collects Acoustic Emission (AE) signals in the range of 1 kHz to 500 kHz from the sensor, and transmits to a personal computer for further signal analyses. The proposed system comprises two major components, i.e. a variable gain preamplifier and a STM32F4 microcontroller. The variable gain preamplifier is implemented using BiMOS operational amplifier model CA3140 which provides relatively high input impedance and high-speed performance. The signal is subsequently digitized by STM32F4 Microcontroller and transmits to data analysis software via serial communication (RS232). Simulations are performed through Orcad PSpice and a MATLAB Simulink. Signal quality analysis involves frequency response, Total Harmonic Distortion (THD), and Power Spectral Density (PSD). Experiments show that the proposed system offers a potential alternative to commercially available data acquisition systems.