Loading

Officer

นายวชิระ สุขรักษ์
ผู้ประสานงานประจำห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 
B.Ec. (Bachelor of Economics), Naresuan University, Thailand
 
 
 
 
 
 
นายธนภพ ธรรมธนบดี
ผู้ประสานงานองค์กรภายนอกและการประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 
B.Eng. (Computer Engineering), Thai-Nichi Institute of Technology, Thailand.