Loading

Lab Members

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นปัจจุบัน

นายศุภโชติ สุโชติโกกูล

หัวข้อวิจัย: -

 

หัวข้องานวิจัย:
 

-

นายอาภะ อามาตย์มนตรี

หัวข้อวิจัย:

การออกแบบเชิงวิศวกรรมเครื่องคัดแยกขยะอัจฉริยะเพื่อรีไซเคิลครบวงจรประสิทธิภาพสูงสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน (Engineering Design of Intelligent Waste Segregation for High-Efficacy Recycle Process in ASEAN Countries)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นางสาวอุไรวรรณ คันธะเสน

หัวข้อวิจัย:

การออกแบบสถาปัตยกรรมออนโทโลยีเพื่อการจัดการสนเทศศาสตร์และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นในการเกษตรอัจฉริยะ (An Ontology-Based Architecture Design for Informatics and Interoperability Management in Intelligent Farming)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายฐิติวัฒน์ ศรีสุขหวัง

หัวข้อวิจัย:

Optimization of multiple mounted RFID reader placements on a forklift in smart warehouse managements

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายพรรษธร เล็กบุญญาสิน

หัวข้อวิจัย:

การสร้างเกตเวย์ศูนย์กลางที่สร้างเชื่อมต่อทุกโครงข่ายสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในระบบเกษตรอัจฉริยะ (The Development of Multi-Connectivity Central Gateway for an Application of Wireless Sensor Networks in Intelligent Farming)

หัวข้องานวิจัย:

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายวรุตม์ ถนอมวรสิน

หัวข้อวิจัย:

การติดตามผลแบบไร้สัมผัส Non-contact Monitoring

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายชโนภาส ว่องพิบูลย์

หัวข้อวิจัย:

การจัดการระบบคิวจ่ายยาแบบอัจฉริยะด้วยคิวอาร์โค้ดบนสมาร์ทโฟนสำหรับโรงพยาบาล (An Intelligent Queue Management System based on QR Code for Pharmaceutical Dispensing in Hospital)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายทศพร เวชศิริ

หัวข้อวิจัย:

A genetic algorithm approach to a neural-network-based inverse kinematics solution of industrial mechanical on error minimization

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายทวีศักดิ์ คูหะมณี

หัวข้อวิจัย:

Computer vision based rubber defect detection and classification using image processing and fuzzy logic

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายเสกสรรค์ ส่งศิริ

หัวข้อวิจัย:

ขั้นตอนการหารูปแแบหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โดยอาศัยความฉลาดเทียมแบบกลุ่มParticle SWARM Intelligence Optimization

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายพีรพล พุทธเวชมงคล

หัวข้อวิจัย:

การวิเคราะห์สภาพการจราจรด้วยการประมวลผลภาพและการทำนายสภาพการจราจรด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยอัตโนมัติไม่เป็นเชิงเส้นด้วยข้อมูลอินพุตภายนอก (Traffic Flow Analytics through Image Processing and Prediction using Nonlinear Autoregressive Network with Exogenous Inputs Technique)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายณัฐพล ตาลมงคล

หัวข้อวิจัย:

Data mining (การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายอานนท์ โนนทะภา

หัวข้อวิจัย:

The Design of 3-Dimensional Rehabilitation Robot Relating to Human Body with Interactive User Interface (การออกแบบหุ่นยนต์การภาพบำบัดสามแกนที่สอดคล้องกับกายภาพมนุษย์และระบบเชื่อมต่อผู้ใช้แบบการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งเป็นเนื้อหาทางด้านหุนยนต์อัจฉริยะ)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายสิทธิกร หมึกแดง

หัวข้อวิจัย:

Indoor Positioning

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 4

นายปรัชญ์ ขาใจ

หัวข้อวิจัย:

การออกแบบกรอบความคิดของชุดปฏิบัติงานบุคคลากรด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับสภาวะอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม A Conceptual Design Framework of an IoT-Based Smart Industrial Personal Protective Equipment (PPE) through Wearable with Muti-Parameter Remote Physiological Sensor systems

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายสรธัช เลิศศรัณยพงศ์

หัวข้อวิจัย:

A Low-Cost IMU/9DOF-Based Arm Movement Equipment with Three-Dimensional Tracking Pathway Representation

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นางสาวเมธินี รอดอ่วม

หัวข้อวิจัย:

A Real-Time Portable Thermal Comfort Measurement Device Through Commercially Available Raspberry Pi3 Microcontroller

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายกิตติภพ เอื้ออารีธรรม

หัวข้อวิจัย:

The Analysis of Leakage of Air in a Steel Pipeline using Acoustic Emission Detection(การตรวจสอบรอยรั่วของท่อเหล็กด้วยวิธีการตรวจจับสัญญาณอะคูสติก)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายธรรมวิชญ์ วงศ์เสมอเชื้อ

หัวข้อวิจัย:

A Web-and- Android-Based Crime Data Retrieval System A Case Study : Investigation Sub-Division Chiangrai Police Station(การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการสืบค้นสำหรับงานสืบสวนของตำรวจ โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นและแอนดรอยแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษาสำนักงานสืบสวนกองกำกับการสืบสวนจังหวัดเชียงราย)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 3

นางสาวจีรณา น้อยมณี

หัวข้อวิจัย:

Data mining and data-driven modeling approaches to support models of dangerous natural phenomena prevention

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

นายสามารถ ท่วมพุดซา

หัวข้อวิจัย:

การพัฒนาเครื่องแบ่งสารเภสัชรังสีแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพวิดีโอแบบเวลาจริง (The Development of Semi-Automated Radiopharmaceutical Dispenser using Real-Time Video Processing)

หัวข้องานวิจัย:
 

Program 4: Smart Electrical and Electronics Systems (SEES)

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 2

นายเชาวน์ดล เมฆฉา

กลุ่มวิจัย:

ระบบเซ็นเซอร์

หัวข้อวิจัย:

ระบบตรวจจับความผิดปกติภายในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเรียลไทม์โดยใช้เซ็นเซอร์อะคูสติกแบบไร้สายผ่านการประมวลผลสัญญาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (A Real-Time Fault Diagnosis of Closed-Loop Cooling System using Wireless Acoustic Emission Sensors with Artificial Neural Network Data Analysis)

นายสมศักดิ์ ไทยเจริญ 

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้องานวิจัย:

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิหลายตำแหน่งและตัวควบคุมแบบพีไอดีร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม (The Design of an Intelligent Temperature Control System through Multi-temperature Sensors and PID ControllerIntegrated with Artificial Neural Network)

พันจ่าเอกจักรพงษ์ เมฆฟัก

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้อวิจัย:

การออกแบบระบบควบคุมด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูสชนิดอินเตอร์ลีฟเพื่อติดตามกำลังสูงสุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (The Design of Artificial Neural Network Control System for Maximum Power Point Tracking in an Interleave DC-DC Boost Converter for Solar Power Systems)

นายสมยศ แซ่หว่อง

กลุ่มวิจัย:

การประมวลสัญญาณและวิเคราะห์ระบบขั้นสูง

หัวข้อวิจัย:

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Real-Time Industrial Information Monitoring and Diagnostic System using Artificial Neural Networks)

 

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 1

นายณัฐวัฒน์ ศุภพิพัฒน์

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้องานวิจัย:

การออกแบบเสถียรภาพแบบไม่เป็นเชิงเส้นและระบบควบคุมในวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (The Design of Nonlinear Stability and Control in Automotive Switching DC-DC Power Converters)

นายสุระ ลาภทวี

กลุ่มวิจัย:

ระบบสื่อสารปลอดภัยและเทคโนโลยีโครงข่าย 

หัวข้องานวิจัย:

การพัฒนาวงจรกำเนิดสัญญาณอลวนแบบเจิร์คและการประยุกต์ใช้ในการซิงโครไนซ์ในระบบสื่อสารปลอดภัยแบบเคลือบสัญญาณอลวน (The Development of Chaotic Jerk Oscillator and Its Application to Synchronization in Chaotic-Masking Secure Communications)

นายจิรเมธ นะมิ

กลุ่มวิจัย:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเชิงเส้นและสมองกลฝังตัว 

หัวข้องานวิจัย:

การพัฒนาระบบสัญญาณอลวนแบบดัฟฟิ่งและการประยุกต์ในระบบตรวจจับสัญญาณมีคาบภายใต้สัญญาณรบกวนสูง (The Development of NonautonomousDuffing-Type Chaotic Oscillators and Its Application to Weak Periodic Signal Detection System)