Loading

Lab Members

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 1

นายณัฐวัฒน์ ศุภพิพัฒน์

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้องานวิจัย:

การออกแบบเสถียรภาพแบบไม่เป็นเชิงเส้นและระบบควบคุมในวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (The Design of Nonlinear Stability and Control in Automotive Switching DC-DC Power Converters)

นายสุระ ลาภทวี

กลุ่มวิจัย:

ระบบสื่อสารปลอดภัยและเทคโนโลยีโครงข่าย 

หัวข้องานวิจัย:

การพัฒนาวงจรกำเนิดสัญญาณอลวนแบบเจิร์คและการประยุกต์ใช้ในการซิงโครไนซ์ในระบบสื่อสารปลอดภัยแบบเคลือบสัญญาณอลวน (The Development of Chaotic Jerk Oscillator and Its Application to Synchronization in Chaotic-Masking Secure Communications)

นายจิรเมธ นะมิ

กลุ่มวิจัย:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเชิงเส้นและสมองกลฝังตัว 

หัวข้องานวิจัย:

การพัฒนาระบบสัญญาณอลวนแบบดัฟฟิ่งและการประยุกต์ในระบบตรวจจับสัญญาณมีคาบภายใต้สัญญาณรบกวนสูง (The Development of NonautonomousDuffing-Type Chaotic Oscillators and Its Application to Weak Periodic Signal Detection System)

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 3

นายสามารถ ท่วมพุดซา

หัวข้อวิจัย:

การพัฒนาเครื่องแบ่งสารเภสัชรังสีแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพวิดีโอแบบเวลาจริง (The Development of Semi-Automated Radiopharmaceutical Dispenser using Real-Time Video Processing)

มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม รุ่นที่ 2

นายเชาวน์ดล เมฆฉา

กลุ่มวิจัย:

ระบบเซ็นเซอร์

หัวข้อวิจัย:

ระบบตรวจจับความผิดปกติภายในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเรียลไทม์โดยใช้เซ็นเซอร์อะคูสติกแบบไร้สายผ่านการประมวลผลสัญญาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (A Real-Time Fault Diagnosis of Closed-Loop Cooling System using Wireless Acoustic Emission Sensors with Artificial Neural Network Data Analysis)

นายสมศักดิ์ ไทยเจริญ 

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้องานวิจัย:

การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิหลายตำแหน่งและตัวควบคุมแบบพีไอดีร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม (The Design of an Intelligent Temperature Control System through Multi-temperature Sensors and PID ControllerIntegrated with Artificial Neural Network)

พันจ่าตรีจักรพงษ์ เมฆฟัก

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้อวิจัย:

การออกแบบระบบควบคุมด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูสชนิดอินเตอร์ลีฟเพื่อติดตามกำลังสูงสุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (The Design of Artificial Neural Network Control System for Maximum Power Point Tracking in an Interleave DC-DC Boost Converter for Solar Power Systems)

นายสมยศ แซ่หว่อง

กลุ่มวิจัย:

การประมวลสัญญาณและวิเคราะห์ระบบขั้นสูง

หัวข้อวิจัย:

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Real-Time Industrial Information Monitoring and Diagnostic System using Artificial Neural Networks)

 

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โครงงานปริญญานิพนธ์ ปี 2556

นางสาววันกวี มูลฐี

กลุ่มวิจัย:

การเข้ารหัสลับ

หัวข้อวิจัย:

การเข้ารหัสลับข้อมูลโดยการใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาร่วมกับระบบอลวน (Data Encryption Scheme using Cellular Automata Sequences with Chaotic System)

นายอะหมัด ดามาอู

กลุ่มวิจัย:

พลังงานทางเลือก

หัวข้อวิจัย:

ระบบตรวจสอบกังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่นาอินเทอร์เน็ตสำหรับโซลาร์เซลล์ (The design of real-time internet-based monitoring system for solar power system)

นักศึกษาปริญญาโท โครงการห้าปีสองปริญญา (5Y2D)

นายทศพร จันทนชัย

กลุ่มวิจัย:

ระบบควบคุมป้อนกลับและอิเล้กทรอนิกสืกำลังสำหรับพลังงานทางเลือก 

หัวข้องานวิจัย:

การพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมด้วยเทคนิคการผสมสานตรรกศาสตร์คลุมเคลือและ โครงข่ายประสาทเทียม (The Development of a Hybrid Intelligent Controller in Wind Energy Generator Systems using Fuzzy Logic and Neural Network)

นายชโนภาส ว่องพิบูลย์

กลุ่มวิจัย:

การประมวลผลภาพดิจิตอล การรู้จำ การจำแนกและการเข้ารหัส

หัวข้องานวิจัย:

ระบบการรับรู้จดจำรูปแบบของวัตถุด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (pattern recognition using artificial neural network)

นายพีรพล พุทธเวชมงคล

กลุ่มวิจัย:

การประมวลสัญญาณและวิเคราะห์ระบบขั้นสูง 

หัวข้องานวิจัย:

ระบบตรวจสอบความผิดพลาดฝังตัวในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดลาปูนอฟบนโครงข่ายประสาทเทียม (Fault detection and mornitoring in electronic systems through Lyapunov exponents and artificial neural networks)

นายศิวพงษ์ นิลวงษ์

กลุ่มวิจัย:

การประมวลสัญญาณและวิเคราะห์ระบบขั้นสูง 

หัวข้องานวิจัย:

ระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Intelligent software system for analyzing and predicting non linear time series data with neural networks)

นายศุภโชติ มหารุ่งเรืองรัตน์

กลุ่มวิจัย:

กระบบสื่อสารปลอดภัยและเทคโนโลยีโครงข่าย 

หัวข้องานวิจัย:

ระบบกำเนิดสัญญาณอลวนความถี่สูงสำหรับเทคโนโลยีแบบแถบกว้างยิ่งบนมาตรฐาน IEEE802.15.3a (High frequency chaotic oscillator system for Ultra-Wideband technology based on IEEE 802.15.3a)