Loading

IES Activities

2017/02/17 by jirayu.s
ทางห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr Genci Capi, Faculty of Science and Engineering, Hosei University, Japan มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Toward Human Friendly Robotic Systems" ทางห้องวิจัยอิเล็กทรนิกส์อัจฉริยะจึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ Start-Up และนักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาและออกแบบหุ่นยนต์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ
2017/02/17 by jirayu.s
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ คุณณัฐพล จาก ShinEtsu และคุณทวีศักดิ์ จาก Michelin ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง Fuzzy Logic Controller using MATLAB ให้กับนักศึกษารายวิชา ปัญญาประดิษฐ์(CPE-433) ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครฯ  
2017/02/10 by jirayu.s
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและดูสถานที่ สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ นโยบายอุตสาหกรรม4.0ของรัฐบาล ณ 71/9 กม 52 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
2017/02/10 by jirayu.s
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน เป็นประธานในการพิจารณาการนำเสนอของบริษัท Like House เกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปและข้อตกลงในการทำเว็บไซต์ใหม่เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการนำเสนอมา ณ ที่นี้
2017/02/10 by jirayu.s
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเชิญเป็นวิทยกรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้าน Electrical Mechatronics Robotics Smart products and Intelligent Systems แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
2017/02/06 by jirayu.s
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาและนักวิจัยอาวุโสประจำห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมกับ ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และพี่พิฑูร รวมถึงคณะผู้จัดทำโครงการวิจัยด้านหุ่นยนต์ของ สวทช. คุณมงคล คุณทศพร และคุณนัน จาก NWT (Thailand
2017/02/06 by jirayu.s
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สอนนักศึกษาวิชา (CPE-203) Engineering Electronics ในรูปแบบของMonodzukuri-Baed Learning System ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในหลายรายวิชามีโครงงานที่คิด ทำ นำเสนอที่มีโปรโตคอล ให้คิดอง ทำเอง แบบลองผิดลองถูก แก้ปัญหา และปรึกษาอาจารย์
2017/01/30 by jirayu.s
วันที่ 29 มกราคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่องานวิจัย" ประกอบด้วย Fitting Clustering Recognition Classification และ Time Series Prediction ให้กับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ

Pages