Loading

IES Activities

2017/03/23 by jirayu.s
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ช่วงบ่าย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวัจจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้การตอนรับผู้บริหารและคณะทำงานจาก Berli Jucker เพื่อปรึกษาและร่วมแสดงความเห็นในการทำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบ AED ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครฯ
2017/03/20 by jirayu.s
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวัจจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอนรับ รศ.ดร.วารี กงประเวชนนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ที่กรุณาเข้าเยื่ยมชมและให้กำลังใจ คณะผู้ทำงานและนักวิจัยห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2017/03/20 by jirayu.s
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก Prof.Genci Capi คณะ Science and Engineering มหาวิทยาลัย Hoisei University ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Toward Human Friend Robotic Systems" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก C ห้อง 502 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครฯ
2017/03/20 by jirayu.s
ในวันที่ 7 มีนาคม และ 8 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดี และท่านคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการทำวิจัยบริษุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถานศึกษาอุดมศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0" ให้แด่คณาจารย์และนักวิจัย ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2017/03/20 by jirayu.s
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " Transformations to Thailand 4.0 " ให้กับนักศึกษา Kochi University of Technology ที่ห้อง 502 ตึกC คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2017/02/27 by jirayu.s
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมทฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้จัดการสัมนาเชิงฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและอำเภอเชียงของด้วยเทคโนโลยีติจิทัล” โดยได้นำเทคโนโลยีมาจัดทำแอพลิเคชั่นลงในโทรศัพพท์มือถือ โดยทำหน้าที่เป็นมักคุเทศน์  แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญใน อ.เชียงของ โดยมี ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม รอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
2017/02/17 by jirayu.s
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอนรับคณะทำงานด้าน ASEAN DISASTER DATA DISSEMINATION จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อวางกรอบการทำงานและหารือการจัดสัมนาระดับนานาชาติ ที่จะเกิดขึ้นเร็ววัน รวมทั้งหาทางขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อการจัดการภัยภิบัติในภูมิภาคอาเซียน ณ
2017/02/17 by jirayu.s
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดอบรมด้านปฏิบัติการ Workshop ด้าน An automated external defibrillator (AED) ร่วมกับคณะของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยขญี่ปุ่น  

Pages