Loading

ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตอนรับคณะทำงานด้าน ASEAN DISASTER DATA DISSEMINATION จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอนรับคณะทำงานด้าน ASEAN DISASTER DATA DISSEMINATION จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อวางกรอบการทำงานและหารือการจัดสัมนาระดับนานาชาติ ที่จะเกิดขึ้นเร็ววัน รวมทั้งหาทางขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อการจัดการภัยภิบัติในภูมิภาคอาเซียน ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยขญี่ปุ่น