Loading

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้าน Electrical Mechatronics Robotics Smart products and Intelligent Systems ชุดที่2 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเชิญเป็นวิทยกรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้าน Electrical Mechatronics Robotics Smart products and Intelligent Systems แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร