Loading

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สอนนักศึกษาวิชา (CPE-203) Engineering Electronics ในรูปแบบของMonodzukuri-Baed Learning System

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สอนนักศึกษาวิชา (CPE-203) Engineering Electronics ในรูปแบบของMonodzukuri-Baed Learning System ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในหลายรายวิชามีโครงงานที่คิด ทำ นำเสนอที่มีโปรโตคอล ให้คิดอง ทำเอง แบบลองผิดลองถูก แก้ปัญหา และปรึกษาอาจารย์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถาบันฯได้บัญญัติไว้ในวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ณ ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร