Loading

บรรยาย หัวข้อเรื่อง " Transformations to Thailand 4.0 " ให้กับนักศึกษา Kochi University of Technology

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " Transformations to Thailand 4.0 " ให้กับนักศึกษา Kochi University of Technology ที่ห้อง 502 ตึกC คณะวิศวกรรมศาสตร์