Loading

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ Start-Up และนักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาและออกแบบหุ่นยนต์ ในหัวข้อ "Toward Human Friendly Robotic Systems" โดย Professor Dr Genci Capi, Faculty of Science and Engineering, Hosei University, Japan ในวันพฤหัสบดีที่

ทางห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr Genci Capi, Faculty of Science and Engineering, Hosei University, Japan มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Toward Human Friendly Robotic Systems" ทางห้องวิจัยอิเล็กทรนิกส์อัจฉริยะจึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ Start-Up และนักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาและออกแบบหุ่นยนต์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น