Loading

การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง " แนวทางการทำวิจัยบริษุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถานศึกษาอุดมศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0" ให้แด่คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในวันที่ 7 มีนาคม และ 8 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดี และท่านคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการทำวิจัยบริษุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถานศึกษาอุดมศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0" ให้แด่คณาจารย์และนักวิจัย ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด