Loading

About IES

 

ความเป็นมาของการจัดตั้งห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ด้วยมโนทัศน์ใหม่ของการออกแบบนวัตกรรมระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยและการประยุกต์ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนผ่านจากมุมมองของระบบที่เป็นเชิงเส้นและตายตัว เข้าสู่ระบบพลวัตที่ไม่เป็นเชิงเส้น รวมทั้งเป็นระบบอัจฉริยะ สามารถเรียนรู้จดจำ และสามารถปรับตัวเอง ซึ่งส่งผลให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของระบบสมองกลฝังตัว และเหมาะสมต่อการพัฒนาบนเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี องค์ความรู้ประกอบการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะดังกล่าว ประกอบด้วย ทฤษฏีความไม่เป็นเชิงเส้น ทฤษฎีความอลวน ทฤษฏีโครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฏีระบบควมคุม และองค์ความรู้ด้านการออกแบบระบบและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีซีมอส รวมทั้งการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์และเอฟพีจีเอ ตัวอย่างเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้งานได้จริงแล้ว ได้แก่ ระบบควบคุมพลังงานในอาคารแบบฉลาด ระบบการสื่อสารความปลอดภัยสูง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อัจฉริยะ ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะ จึงเป็นหัวข้อวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย โดยจะเห็นว่า สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมีจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีทิศทางในการพัฒนาหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของบริษัทต่างๆในการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่สำหรับโอกาสในธุรกิจในอนาคต การจัดตั้งห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับงานวิจัย ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในสามด้านหลัก โดยประการแรก คือ มีห้องวิจัยขั้นสูง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรัหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณทิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม อันจะส่งผลให้มีการผลิตผลงานวิจัย ในรูปแบบรายงานการวิจัยในวารสารทางวิชาการ และการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ประการที่สองคือมีการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และทักษะทางปฏิบัตการเชิงเทคโนโลยีในการเรียนการสอนด้วยปรัชญา "โมโนซูคุริ" ตามนโยบายของสถาบัน ประการสุดท้าย คือ สามารถให้บริการทางวิชาการสำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ ในการให้คำปรึกษาหรือการออกแบบระบบ
 

ทัศนคติและแนวทางในการดำเนินการของห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 
ระยะเวลาในการดำเนินการของห้องวิจัยระบบอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมทั้งสิ้น 5 ปี โดย มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมทั้งพัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและเชิงวิจัยให้มีศักยภาพที่มากขึ้น รวมไปถึงการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องการความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of Things, IoT) และการสร้างโครงข่ายร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม
 
สถานที่ตั้งของห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะคือ ห้อง C306 อาคาร C
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2926 หรืออีเมลล์ wimol@tni.ac.th